Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szczepienie przeciw grypie dla seniorów

senior

Deklaracja wyboru

Nowe deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązujące od 1 października 2018 r.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce "Dla Pacjenta".

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie „Gotowi do podłączenia”

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie w roku 2018  zrealizował I część przedsięwzięcia  projektu nr RPDS.02.01.01-02-0061/16 pn.: „Informatyzacja Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego” dofinansowanego  ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Priorytetem zakładu było wdrożenie:

  1. Ucyfrowienie działu diagnostyki obrazowej RTG,
  2. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej.

Realizacja projektu zakładała wprowadzenie radykalnej zmiany w sposobie funkcjonowania pracowni RTG, w której wykonywane były analogowe zdjęcia przy użyciu ciemni rentgenowskiej. Założeniem projektu było odejście od przestarzałej, mającej szereg ograniczeń analogowej technologii badań rentgenowskich i zastąpienie jej nowoczesną technologią cyfrową. W najprostszych słowach można to opisać jako zamianę obrazu utrwalonego na tradycyjnym zdjęciu rentgenowskim, w plik informacji zapisany na nośniku cyfrowym, który możne być w nieograniczony sposób analizowany i poddawany dalszej cyfrowej obróbce. Rozwiązania te eliminują z procesu wykonywania zdjęcia RTG szkodliwych i kłopotliwych w utylizacji odczynników chemicznych. Nie do przecenienia są też o wiele niższe parametry ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie jakie udaje się uzyskać dzięki zastosowaniu cyfrowych płyt obrazowych.

Wdrożenie diagnostyki obrazowej usprawni  istniejące procedury administracyjno-medyczne, podniesie jakość funkcjonowania jednostki, bezpieczeństwa danych i dokumentacji elektronicznej, a także zwiększy możliwość konsultacji pacjentów na odległość.

Już niedługo PZLA w Strzelinie będzie liderem e-usług w regionie

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie jest realizatorem projektu pn.: „Informatyzacja Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie" który jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) wraz z platformą e- usług w połączeniu z ucyfrowieniem działu diagnostyki obrazowej RTG. Nowouruchomiony system informatyczny będzie kompatybilny z urządzeniami mobilnymi (telefonami, tabletami, laptopami) i składał się z następujących modułów:

  1. ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA (EDM), która pozwoli na tworzenie elektronicznej bazy danych. EDM będzie udostępniana w ramach Internetowego Konta Pacjenta – platformy P1 (realizacja przez Ministerstwo Zdrowia), co pozwoli na zdalny odczyt dokumentacji zarówno przez pacjenta, jak i lekarza (np. podczas wizyty domowej).
  2. eREJESTRACJA, umożliwiająca rezerwację wizyty lekarskiej za pomocą terminarza godzin przyjęć lekarskich, dostępnego na platformie e-usług.
  3. eLEKI, umożliwiająca pacjentom zgłoszenie do przychodni (przez Internet) zapotrzebowania na leki, co umożliwi lekarzowi prowadzącemu szybkie wypisanie recepty na kontynuację leczenia dla osób przewlekle chorych.
  4. eUCZULENIA umożliwiające automatyczną kontrolę uczuleń na leki.
  5. eLABORATORIUM umożliwiające ucyfrowienie obiegu dokumentacji związanej ze zlecaniem i otrzymywaniem wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do wyników online przez lekarza w gabinecie.
  6. eWIZYTA LEKARSKA DOMOWA umożliwiająca kontakt poprzez urządzenie mobilne (tablet) z centralną bazą danych. Podczas wizyty istnieje możliwość wyświetlenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, zarejestrowania nowych informacji, a również przekazania ich do platformy P1.
  7. ePOWIADOMIENIA pozwalające na automatyczne zdefiniowanie powiadomień dla pacjenta (m.in. o zbliżających się terminach wizyt i badań oraz innych zdarzeniach medycznych np.: o badaniach profilaktycznych) poprzez kanały: sms, e-mail, widomości dostępne po zalogowaniu przez pacjenta).
  8. eDOKUMENTACJA umożliwiająca dostęp do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w archiwum cyfrowym. Usługa umożliwi pobranie dokumentacji w formie cyfrowej opatrzonej podpisem cyfrowym lekarza (usługa zastąpi tradycyjne pobieranie kserokopii z kartotek).

Ponadto planuje się UCYFROWIENIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG, które pozwoli na archiwizację danych w jednym miejscu i jej zapisie na taśmie LTO, dzięki czemu zwiększy się żywotność danych. Poza tym zaplanowano utworzenie archiwum dokumentacji medycznej, które pozwoli na gromadzenie i udostępnianie cyfrowych danych medycznych, zaplanowano:- zakup wartości niematerialnych i prawnych- zakup niezbędnej infrastruktury technicznej - zestawienie znajduje się w pkt.8 SW- roboty adaptacyjne serwerownia- szkolenia dla administratorów sieci. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 01.03.2017r. do 25.04.2018r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług w zakresie ochrony zdrowia dzięki informatyzacji PZLA w Strzelinie. Długofalowym efektem będzie zwiększenie jakości życia mieszkańców oraz wyrównanie szans rozwojowych mniejszych miast. Projekt realizuje założenia priorytetu inwestycyjnego 2c - wzmocnienie zastosowań TIK dla e‐administracji, e‐ uczenia się, e‐włączenia społecznego, e‐kultury i e‐zdrowia RPO WD 2014-2020, gdzie celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania e-usług w sferze publicznej. Cel jest ściśle powiązany z Osią Priorytetową 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, która zakłada zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych w regionie, co w przyszłości ma zaowocować osiągnięciem nadrzędnego celu - wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska. Realizowany projekt wpisuje się w cele Działania 2.1 E-usługi publiczne, ponieważ wpłynie na zwiększenie wykorzystania e-usług w sferze publicznej. Zastosowane w ramach projektu rozwiązania teleinformatyczne przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności informacji.

Wykaz nr tel. i wew.

Poradnia/Gabinet Nr bezpośredni Nr wewnętrzny
Alergolog 717582453 58
Chirurgia-Ortopeda 717582451 55
Chirurgia - Rejestracja 717938941 41
RTG 717582452 56
Rejestracja / POZ 713921256, 717938560 50
61
Por. Dziecięca - Rejestracja 713921980 53
Gabinet zabiegowy  717938561 57
Urolog 717938565 13
Dermatolog 717938942 14
Pulmonolog 717582456 16
Psychiatra 717938564 17
Kardiolog 717582450 54
Neurolog   27
Stomatolog 717938562 25
Ginekolog 713921522 28
Laryngolog 717582458 29
Okulista 717938563 31